073-2423664

ערבויות

ללא ריתוק הון, ללא ניצול מסגרת בנקאית ובמהירות התגובה המהירה בשוק.
קרן מפרש מלווה את לקוחותיה במהלכים העסקיים השונים ומעמידה לטובתם מגוון ערבויות

ערבות מכרז

ערבות המוגשת עם הגשת הצעה למכרז. לערבות המכרז מס' מטרות – הצגת יכולת כלכלית מצד המציע במכרז ובנוסף להעניק למזמין העבודה אפשרות לגביית פיצוי במקרה שהזוכה יחזור בו מהצעתו.

ערבות זו מיועדת להבטיח את עמידתו של המציע בכל פרטי הצעתו, לרבות הצעת המחיר, וכן להבטיח את חתימתו על החוזה אם יקבע כזוכה במכרז. הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז, בתום תהליך הבחירה.

ערבות ביצוע

ערבות זו באה להבטיח את ביצוע הפעילות שבה זכה המציע בשלמותה עפ"י אישור ועדת המכרזים ובהתאמה לדרישות הכמותיות והאיכותיות שהוגדרו במכרז.

ערבות בדק טיב

בגמר עבודות הביצוע , לרוב בחפיפה לתום ערבות הביצוע , תכנס לתוקפה ערבות בדק אשר תבטיח את תיקון ליקוי הבניה אשר עשויים להתגלות בשנים הבאות .

בקרן מפרש תועמד לחברה מסגרת ערבויות בסכום שיאושר מראש ולא תידרשו לרתק הון,
שיטת עבודה שתאפשר הגשה של מספר מכרזים בו זמנית.

יש לכם שאלה?

מלאו את הפרטים נציג יחזור אליכם בהקדם.
דילוג לתוכן